• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • หลักสูตรที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
                   หลักสูตร  3  ปี  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน   (ม.3)  หรือเทียบเท่า
   
  หลักสูตร / สาขาวิชา
  ภาค
  วุฒิที่รับเข้าศึกษา
  -  สาขาวิชาโยธา
  ปกติ
  - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
    หรือ เทียบเท่า  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  3.00
  - ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    (ม.3) หรือเทียบเท่า  ในปีการศึกษา  2559  มีผลการเรียน
    เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า  3.00
  -  สาขาวิชาเครื่องกล
  -  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  -  สาขาวิชาการบัญชี
   

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) , ปวช , หรือเทียบเท่า
   
            หลักสูตร / สาขาวิชา
  ภาค
  วุฒิที่รับเข้าศึกษา
   
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
   
  -  ไฟฟ้า
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6
  (เน้นวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
  -  อิเล็กทรอนิกส์
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทียบเท่า
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือเทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
  -  เทคนิคคอมพิวเตอร์
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  -  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า  
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
   
  -  ช่างโยธา
   
  ปกติ
  - จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือ เทียบเท่า เน้นสายวิทย์ – คณิต
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
   
  -  ช่างยนต์
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช่างยนต์, เครื่องกล, ยานยนต์
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือ เทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
   
  -  ออกแบบการผลิต
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของอาจารย์
  ประจำหลักสูตร
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
   
  -  การบัญชี
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ เทียบเท่า
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
  -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
  -  การจัดการ
  ปกติ
   

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
   
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   
                 1.หลักสูตร 4 – 5 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
   
  สาขา/หลักสูตร/วิชาเอก
  ภาค
  วุฒิที่รับเข้าศึกษา
   
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
   
  -  วิศวกรรมโยธา
  ปกติ
  -  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) เน้นวิทย์ – คณิต  หรือเทียบเท่า
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา/ช่างสำรวจ
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
  -  วิศวกรรมเครื่องกล
  ปกติ
  -  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทย์ – คณิต  หรือเทียบเท่า
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50    
  -  วิศวกรรมไฟฟ้า
   
  ปกติ
  -  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ปกติ
  -  วิศวกรรมอุตสาหการ
  ปกติ
  -  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ – คณิต  หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00  
   
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ)
   
  -  การบัญชี
  ปกติ
  -  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุกสาขาวิชา
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50    
   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ)
   
  -  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  -  การจัดการ
   
  ปกติ
  -  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียนรู้
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00    
   
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ)
   
  -  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   
  ปกติ
  -  จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00    
   
   
  2. ระดับปริญญาตรี  กลุ่มเทียบโอนผลการเรียน  รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
   
  สาขา/หลักสูตร/วิชาเอก
  ภาค
  วุฒิที่รับเข้าศึกษา
   
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช,บ.)  เทียบโอน  2  ปี
   
  -  บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) 
  ปกติ
   
   
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). สาขาวิชาการบัญชี
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
   
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  เทียบโอน  2  ปี
   
  -  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์       
     (บธ.บ.) 
  ปกติ
   
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
  -  การจัดการ  (บธ.บ.) 
  ปกติ
   
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม ,                 สายช่างอุตสาหกรรม, หรือประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  หรือเทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
   
   
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)  เทียบโอน  3  ปี
   
  -  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)  
  ปกติ
   
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า              
  - ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  – คอมพิวเตอร์  - ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  – สื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                   เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
  -  วิศวกรรมเครื่องกล
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก,     ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 3.00
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
  -  วิศวกรรมอุตสาหการ
  ปกติ
  - จบการศึกษาไม่ตำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสายชางอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างออกแบบการผลิต ช่างท่อและประสาน ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาฯ พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.50
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.00
   
   
  3. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง  รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   
  สาขา/หลักสูตร/วิชาเอก
  ภาค
  วุฒิที่รับเข้าศึกษา
   
  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง  2  ปี
   
  -  เทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.) 
  ปกติ
  - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). ประเภทสายช่างอุตสาหกรรม ในสาขาเทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรมและเขียนแบบเครื่องกล หรือเทียบเท่าตามที่สาขาวิชากำหนด
   
  -  เทคโนโลยีไฟฟ้า  (อส.บ.) 
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส).  ไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.70
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.50
  -  เทคโนโลยีเครื่องกล  (อส.บ.) 
  ปกติ
   
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส). ช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์,  เครื่องจักรกลหนัก หรือเทียบเท่า
  คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน
  เรียนดี ไม่น้อยกว่า 2.75
  ความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่า 2.25
   
   
   
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   
   
   
  หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
   
  สาขา/หลักสูตร/วิชาเอก
  ภาค
  วุฒิที่รับเข้าศึกษา
   
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   
  -  วท.บ. สัตวศาสตร์
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา
  ตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม
  หรือที่เกี่ยวข้อง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาลหรือที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาโดยวิธี
  เทียบโอนรายวิชา                             
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
  (4 หรือ 5 ภาคเรียน)
  -  วท.บ. พืชศาสตร์
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา
  ตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม
  หรือที่เกี่ยวข้อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาพืชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องหรือ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพืชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนรายวิชา
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
  ( 4 หรือ 5 ภาคเรียน)
  -  วท.บ. ประมง
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาตรี สายเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนรายวิชา
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
  (4 หรือ 5 ภาคเรียน)
  -  วท.บ. วิทยาศาสตร์
     และเทคโนโลยีการอาหาร
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา
  ตอนปลาย(ม.6) กลุ่มสาระเรียนรู้วิทย์ – คณิต หรือ
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายคหกรรมหรือ
  ที่เกี่ยวข้อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายคหกรรม ระดับปริญญาตรีสายคหกรรมเข้าศึกษา
  โดยวิธีเทียบโอนรายวิชา                                                              
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (สายวิทย์) ไม่น้อยกว่า 2.00
  (4 หรือ 5 ภาคเรียน)
  -  วท.บ. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
     และความงาม
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  -  วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 )
  หรือเทียบเท่า
  - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (สายวิทย์-คณิตศาสตร์)
  ไม่น้อยกว่า 2.50 (4 หรือ 5 ภาคเรียน)
  -  วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
  ปกติ
  - จบการศึกษา หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-และคณิตศาสตร์ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า


  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวรักษ์
  สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการเทียบโอนผลลการเรียน
   

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  -          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.ม.) ภาคสมทบ

  -          วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ภาคสมทบ

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ     

  -          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (วท.ม. ภาคปกติ)