ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: รวี ภูบุญมี ,วันที่ลงประกาศ: Apr 30, 2020, 7:11:34 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และ ทุน 2 ปี (เรียนต่อง ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนโดยผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทักท้วง ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีความประสงค์ทักท้วงผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน สามารถดำเนินการทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563