News
Showing 1-20 of 20 items.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 13, 2019, 2:37:08 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18


รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข็งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 13, 2019, 2:10:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนา

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562 (3 ตำแหน่ง 3 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 8, 2019, 3:27:06 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562

1) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง นั

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 6, 2019, 4:22:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562 (วัน เวลา และสถานที่สอบ)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 4, 2019, 1:44:40 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562 พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

1) ตำแหน่ง อาจารย์จ้างสอนชาวต่างประเทศ จ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ครั้งที่8/2562 จำนวน 3 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 21, 2019, 10:19:29 AM

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ครั้งที่8/2562 จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตำ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2562 (ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 15, 2019, 4:38:06 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (วุฒิ ป.4, ป.6) จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครได้แผนกงานบริห

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2562 (ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 7, 2019, 1:56:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2562 ( 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 18, 2019, 4:46:36 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2562 ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2.

3.

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2562 (จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 4, 2019, 2:03:29 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

2

...

ประกาศรายชื่อผู้การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 24, 2018, 11:21:08 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 ตำแหน่ง นายช่างโยธา (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟล์เอ

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ, พนักงานห้องปฏิบัติการ, อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 19, 2018, 9:33:27 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 ดังนี้

1) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2

...

ประกาศรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ, พนักงานห้องปฏิบัติการ, นายช่างโยธา, อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 12, 2018, 2:32:37 PM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จึงขอประกาศรายละเอียด วัน เวลา และสถาน

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 (จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 28, 2018, 2:46:39 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 13 ธันวาคม 2561 (เว

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 26, 2018, 3:49:54 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย รายละเอียดด

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2562 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 21, 2018, 1:00:42 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอ

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 12, 2018, 4:48:19 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา พร้อม

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาพืชศาสตร์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 8, 2018, 4:32:34 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และส

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2562 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 7, 2018, 1:21:36 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำค

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2562 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิเทศสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 7, 2018, 11:49:49 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา และนักว

...