News
Showing 1-20 of 42 items.

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปวช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 2, 2020, 10:15:27 AM

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปวช.


รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปริญญาตรี (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 1, 2020, 4:13:18 PM

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปริญญาตรี (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)


รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปริญญาตรี (คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 1, 2020, 4:12:15 PM

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปริญญาตรี (คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)


รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปวส.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 1, 2020, 4:10:41 PM

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปวส.


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jun 30, 2020, 1:48:51 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563แจ้งรายชื่อนักศึกษา ขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา,ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jun 29, 2020, 4:39:38 PM

แจ้งรายชื่อนักศึกษำ ขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา,ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 1


แจ้งการขอเงินคืนค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคฤดูร้อน 2562 (รอบที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jun 19, 2020, 3:42:59 PM

แจ้งการขอเงินคืนค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคฤดูร้อน 2562 (รอบที่ 1)


แจ้งการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย รอบที่ 2 ผ่านธนาคารกรุงไทย(กรณีบัญชีธนาคารปิด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jun 19, 2020, 3:41:10 PM

แจ้งการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย รอบที่ 2 ผ่านธนาคารกรุงไทย(กรณีบัญชีธนาคารปิด)


การจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jun 12, 2020, 10:01:11 PM

การจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2


การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: May 14, 2020, 3:53:21 PM

ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: รวี ภูบุญมี ,วันที่ลงประกาศ: Apr 30, 2020, 7:11:34 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ

...

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Apr 10, 2020, 10:08:36 AM

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 3


ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Mar 30, 2020, 9:04:47 AM

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2


การจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 27, 2020, 12:44:41 PM

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 26, 2020, 2:33:15 PM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 25, 2020, 10:24:24 AM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่อตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ


ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 26, 2019, 10:34:44 AM

ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบด้านล่าง


สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 3, 2019, 8:56:34 AM

ดาวน์โหลดไฟล์ดังเอกสารแนบ


การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 1/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Oct 11, 2019, 10:37:43 AM

ดาวน์โหลดไฟล์ดังเอกสารแนบ