ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครสำนักงานวิทยาเขตสกลนครระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: เด่นภา แสนเพียง ,วันที่ลงประกาศ: Aug 22, 2019, 9:06:03 AM