ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Jun 13, 2022, 3:18:55 PM

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครมีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการวิทยาเขตสกลนคร บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครโดยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเบ็ดเตล็ด ประเภทต่างๆ ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการโดยมีเงื่อนไข (เอกสารแนบท้ายประกาศ) รายละเอียดดังนี้

  • ผู้มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือนิติบุคคล ซึ่งสามารถทำนิติกรรมสัญญาได้ และปฏิบัติตามเงื่อไขขและหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายงานอื่น ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานประกอบการเสนอราคาดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. ผู้ประสงค์จะเข้ารับการยื่นซองเสนอราคา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.๑ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดและเอกสารการเสนอราคาด้วยตนเองหรือตัวแทน ได้ที่ ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบอาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ

2.๒ ราคากลางเริ่มต้นไม่น้อยกว่า35,000 บาท/ปี (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)(ไม่รวมค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า)

2.3กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร (ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมต้องยอมรับคำชี้แจงและเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยไม่มีข้อแม้ใด)

2.๓ กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖5เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น.

ณศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

2.๔ พิจารณาผลการเสนอราคา ในวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖5เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมค้ำคูณ ๗ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒

2.๕ ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณา ในวันที่23 มิถุนายน ๒๕๖5โดยจะติดประกาศณ บอร์ดหน้าอาคารพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง และเว็บไซด์ www.skc.rmuti.ac.th

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดการเสนอราคาตามประกาศได้ที่ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 21มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.skc.rmuti.ac.thหรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๗๗ ๒๓๙๓ ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)