การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Mar 7, 2022, 9:17:19 AM

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2565ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำคัญมาก*** นักศึกษาที่จะเข้าสอบต้องจัดเตรียมหูฟังของตัวเองเพื่อใช้สอบในครั้งนี้ด้วย และให้นักศึกษาผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที เพื่อเตรียมเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการสอบจริง