การเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และบริเวณอาคารบริการกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Aug 2, 2022, 11:07:29 AM

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครมีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มบริเวณอาคารอเนกประสงค์และบริเวณอาคารบริการกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครโดยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการโดยมีเงื่อนไข (เอกสารแนบท้ายประกาศ) รายละเอียดดังนี้

  • ผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือนิติบุคคล ซึ่งสามารถทำนิติกรรมสัญญาได้ และปฏิบัติตามเงื่อไขและหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1.2 ผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ต้องแนบหลักฐานประกอบการเสนอราคาดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. ผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.๑ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดและเอกสารการเสนอราคาด้วยตนเองหรือตัวแทน ได้ที่ ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.3๐ น. ในวันและเวลาราชการ

2.๒ ค่าเช่าพื้นที่ ดังนี้

- ค่าเช่า ปีละ8,000-บาท (แปดพันบาทถ้วน) /ปี

- ค่าประกันความเสียหาย ห้องละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)/ปี

- และค่าขยะ 240 บาท(สองร้อยสี่สิบบาท)/ปี เฉพาะอาคารบริการกลาง

(หอพักนักศึกษา)

- ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมในสัญญา ผู้เช่าต้องชำระด้วยตนเอง เป็นรายเดือนตามใบเสร็จแจ้งจากทางการไฟฟ้า และการประปาส่วนภูมิภาค)

2.3ดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา ๐8.3๐ – ๑6.3๐ น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์และบริเวณอาคารบริการกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร

2.4 กำหนดยื่นเอกสาร และทำสัญญา เวลา 09.๐๐ น. – ๑6.๐๐น. ณศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

2.5 รายละเอียดพื้นที่ให้เช่า (ดังเอกสารแนบท้าย)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดการเสนอราคาตามประกาศได้ที่ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.3๐ น. ในวันและเวลาราชการและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.skc.rmuti.ac.thหรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๗๗ ๒๓๙๓, 093-5530197 ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)