ประกาศถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ที่มีความประสงค์ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหายแรกเข้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Jul 22, 2022, 4:31:39 PM

ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ที่มีความประสงค์ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหายแรกเข้า สามารถยื่นเอกสารขอรับเงินคืนได้ที่ แผนกงานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • ใบสำคัญรับเงิน
  • แบบขอรับเงินผ่าน KTBCorporate onlineติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมTel : 097-3021224 คุณภัททิยา