การเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และบริเวณอาคารบริการกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Jun 20, 2022, 10:39:16 AM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เรื่อง การเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณอาคารอเนกประสงค์

และบริเวณอาคารบริการกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

...................................................................

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณอาคารอเนกประสงค์และบริเวณอาคารบริการกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการโดยมีเงื่อนไข (เอกสารแนบท้ายประกาศ) รายละเอียดดังนี้

  • ผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.1ผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือนิติบุคคล ซึ่งสามารถทำนิติกรรมสัญญาได้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1.2 ผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ต้องแนบหลักฐานประกอบการเสนอราคาดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. ผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดและเอกสารการเสนอราคาด้วยตนเองหรือตัวแทน ได้ที่ ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

2.2 ค่าเช่าพื้นที่ ดังนี้

- ค่าเช่า ปีละ 8,000- บาท (แปดพันบาทถ้วน) /ปี

- ค่าประกันความเสียหาย ห้องละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)/ปี

- และค่าขยะ 240 บาท(สองร้อยสี่สิบบาท)/ปี เฉพาะอาคารบริการกลาง

(หอพักนักศึกษา)

- ค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมในสัญญา ผู้เช่าต้องชำระด้วยตนเอง เป็นรายเดือนตามใบเสร็จแจ้งจากทางการไฟฟ้า และการประปาส่วนภูมิภาค)

2.3 กำหนดยื่นเอกสาร ดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์และบริเวณอาคารบริการกลางหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

2.4 กำหนดทำสัญญา ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

2.5 รายละเอียดพื้นที่ให้เช่า (ดังเอกสารแนบท้าย)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดการเสนอราคาตามประกาศ ได้ที่ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042772393, 093-5530197 ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565