​แนวปฏิบัติเรื่องการกลับมาจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ข่าวสหกิจศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Mar 3, 2021, 11:02:59 AM

แนวปฏิบัติเรื่องการกลับมาจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

.....................................................................................................

  • สำหรับนักศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
    • ให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ การเข้า-ออก ของจังหวัดสกลนคร
    • ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

สามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.moicovid.com/sakonnakhon/

1) กรณีนักศึกษาที่กลับมาจากพื้นที่ ที่ต้องกักตัว ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสกลนคร

หรือมีอาการไข้ให้ปฏิบัติดังนี้

ให้ประสานแจ้งงานสหกิจศึกษา

ให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้งานสหกิจศึกษา (ก่อนอาจารย์ส่งผลการเรียน วันที่ 26 มีนาคม 2564)

ตามที่อยู่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร (งานสหกิจศึกษา)

199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชต.พังโคนอ.พังโคนจ.สกลนคร47160 ดังนี้

- เล่มสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

-RMUTI-Coop 11 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

-RMUTI-Coop 12 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

-RMUTI-Coop 13 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

- RMUTI-Coop14 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ให้ประสานอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ของแต่ละสาขา เรื่องขอนำเสนอรายงาน (โปรเจ็ค)

ผ่านช่องทางออนไลน์

2) กรณีนักศึกษาที่กลับมาจากพื้นที่ที่ไม่ต้องกักตัว ให้ปฏิบัติดังนี้

นักศึกษารายงานตัว ณ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด (วันที่ 15-19 มีนาคม 2564) พร้อมส่งเอกสาร ดังนี้

- เล่มสมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

- RMUTI-Coop 11 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

-RMUTI-Coop 13 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

- RMUTI-Coop 14 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เอกสารส่ง ณ งานสหกิจศึกษา อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1

- RMUTI-Coop 12 แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

(ปัจฉิมนิเทศ)เป็นกิจกรรมบังคับ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมราชมงคล (อาคาร 12) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

(หมายเหตุ :วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดงาน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้นักศึกษาติดตามประกาศของงานสหกิจศึกษาได้ที่กลุ่มไลน์สหกิจศึกษา เป็นระยะ

2.สำหรับสาขาวิชาดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีนักศึกษาต้องกักตัว ให้ประเมินเล่มรายงาน (โปรเจ็ค) โดยนักศึกษานำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์

2.2 กรณีนักศึกษาไม่ต้องกักตัว ให้ประเมินเล่มรายงาน (โปรเจ็ค) โดยนักศึกษานำเสนอโดยตรง หรือผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสาขาวิชา

( หมายเหตุ :แบบการให้คะแนนเล่มรายงานและการนำเสนอ RMUTI-Coop 16 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ bit.ly/31je39E )

2.3สาขากำหนดวันสอบคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา และส่งผลงานนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น

ตัวแทนในการนำเสนอผลงานให้งานสหกิจศึกษาวันที่ 22 มีนาคม 2564

2.4 การประเมินผล และการส่งระดับคะแนนรายวิชาสหกิจศึกษา ให้ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาของ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

********************************