• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามหนังสือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สวส/๕๑๗ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ได้รับอนุมัติโครงการชุดป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๓,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น ซึ่งจะมีการจัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร) ใน วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น ๓ อาคาร 12C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ จึง ขอขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A ชั้น ๓ อาคาร 12C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ สามารถส่งไปรายชื่อและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม อบรมดังกล่าวได้ที่ www.oarit.rmuti.ac.th/traing หรือทางอีเมล์ ita@rmuti.ac.th ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙