• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระพรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ในการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย โดยสถาบันพระบรมราชชนกได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ