• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระบบTCAS รอบPortfolio 1/1 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบTCAS) ซึ่งทำการสอบคัดเลือกรอบ Portfolio 1/1
  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
             ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่าง
  วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 โดยทำการยืนยันสิทธิ์ที่ app.cupt.net/tcas/clearing.php หากไม่ดำเนินการตามกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับท่านเข้าศึกษาต่อ