• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • แบบฟอร์มใบสมัครงานนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ขั้นตอนการยื่นใบสมัครขอออกฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับ ปวส./ระดับ ป.ตรี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  (ระยะเวลาการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2561)

  นักศึกษาที่พร้อมจะออกฝึกงาน จะต้องดำเนินการดังนี้

  1. นักศึกษาต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน  และให้นักศึกษาพิมพ์ใบสมัครตามฟอร์ม (เอกสารต้องเป็นฉบับพิมพ์เท่านั้น)

  2. นักศึกษาต้องแนบเอกสาร ใบรับรองความพระพฤติ                                        จำนวน  1  ฉบับ  (ยื่นคำร้องที่งานส่งเสริมฯ วิทยาเขตสกลนคร)

  3. นักศึกษาต้องแนบเอกสาร ใบรับรองการเป็นนักศึกษา                                     จำนวน 1 ฉบับ (ยื่นคำร้องที่งานส่งเสริมฯ วิทยาเขตสกลนคร)

  4. นักศึกษาต้องแนบเอกสาร ใบรับรองผลการเรียน/ทรานสคริปฉบับไม่สมบูรณ์      จำนวน  1 ฉบับ (ยื่นเอกสารที่ทำงานส่งเสริมฯ วิทยาเขตสกลนคร)

   

  ทั้งนี้ ถ้านักศึกษากรอกใบสมัครเรียบร้อย เนบเอกสารให้เรียบร้อย  นักศึกษาต้องนำเอกสารเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตามกระบวนการ เพื่อทางสาขาจะได้ดำเนินส่งต่อมายังคณะต่อไป