เลขหมายโทรศัพท์ภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
ฝ่าย / แผนก / สาขา เบอร์ ฝ่าย /แผนก / สาขา เบอร์
สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสกลนคร 1100 – คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2101
– รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 1101 – สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2102
– ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร 1102 – ฝ่ายวิชาการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2103
– ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร 1103 – ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2104
– สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร 1104 – สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิต 2105
– แผนกงานอาคารสถานที่+ยานพาหนะ 1105 – สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2106
– แผนกงานกองทุน กรอ/กยศ 1106 – โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2701
– สำนักงานงานบริหารแผนและการคลัง 1121 – โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2702
– แผนกงานนโยบายและแผนหน่วยงาน 1122 – โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2703
– แผนกงานการเงิน 1123 – สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2801
– แผนกงานการบัญชี 1124 – โปรแกรมวิชาภาษาไทย+โปรแกรมวิชาสังคม 2401
– แผนกงานออกแบบและพัสดุ 1125 – โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2402
– สำนักงานงานวิจัยและพัฒนา 1201 – โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 2403
– สำนักงานงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1202 – โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 2404
– แผนกงานทะเบียนและวัดผล 1203 – โปรแกรมวิชาการบัญชี 2301
– แผนกงานประกันคุณภาพ 1204 – โปรแกรมวิชาการตลาด 2302
– สำนักงานงานบริหารงานบุคคล 1205 – โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2303
– ห้องประชุมค้ำคูน 2 1206 – โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2501
– สำนักงานงานพัฒนานักศึกษา 1901 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
– แผนกงานกีฬา (โรงยิม) 1902 – คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3101
– สำนักงานหอพักนักศึกษา 1903 – สำนักงานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3102
– สำนักงานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1601 – ฝ่ายวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3103
– แผนกงานห้องสมุด 1602 – ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3104
– แผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา 1603 – สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3105
– แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 1604 – สาชาวิชาพืชศาสตร์ 3106
– แผนกงานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 1605 – สาขาวิชาการประมง 3107
– แผนกงานเอกสารการพิมพ์ 1606 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3108
– ห้องประชุมค้ำคูณ 6 1607 – สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 3109
– สำนักงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ 3201

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

***หมายเหตุ***

1. การโทรภายในวิทยาเขต กดเลขหมาย 4 หลัก

2. โทรข้ามวิทยาเขต ต้องทำการกด Site Code ตามด้วยเลขหมาย 4 หลัก

80XXXX ศูนย์กลาง นครราชสีมา

81XXXX วข.ขอนแก่น

82XXXX วข. กาฬสินธุ์

83XXXX วข. สกลนคร

84XXXX วข. สุรินทร์