แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        เข้าสู่เว็บไซต์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร